VIRTUÁLNA ASISTENTKA - VAŠA POMOC V PODNIKANÍ

súťaž.png

Ak sa rozhodnete vyhlásiť súťaž pre fanúšikov vašej FB stránky, resp. chcete nových fanúšikov pomocou súťaže získať, mali by ste poznať pár základných pravidiel, ktoré by ste mali pri vyhlásení súťaže dodržiavať:

Musíte k súťaži zverejniť pravidlá - tzv. štatút súťaže, ktorý bude upravovať podmienky a spôsob realizácie spotrebiteľskej súťaže. Môžete ho uverejniť aj priamo v poste, či v poznámke. Porušenie povinnosti zverejniť pravidlá súťaže kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia.

Čo by mali obsahovať pravidlá súťaže?

-kto organizuje súťaž (firemné a kontaktné údaje),

-od kedy do kedy trvá súťaž,

-kto sa môže a kto sa nemôže zapojiť do súťaže,

-aké sú podmienky pre zapojenie sa do súťaže (kedy sa človek stáva účastníkom súťaže),

-kto je vylúčený zo súťaže (napr. zamestnanci organizátora),

-aké sú ceny v súťaži,

-aká je hodnota cien a prípadne kto znáša daňovú povinnosť za výhry,

-aké sú podmienky pre získanie výhry v súťaži,

-akým spôsobom sa určuje výherca súťaže,

-kedy a akým spôsobom budú oznámení výhercovia,

-ako budú odovzdané výhry,

-kedy výherca stráca nárok na výhru,

-aké sú prípadné pravidlá pre predčasné ukončenie alebo zrušenie súťaže,

-informácie o ochrane osobných údajov – aké osobné údaje sa spracúvajú, ako budú využívané, aké sú práva účastníka súťaže v súvislosti s ochranou osobných údajov atď,

-prehlásenie súťažiaceho o tom, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, a tiež vaše prehlásenie o tom, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

Čo pri súťaži nemôžete od fanúšikov žiadať, aby pre účasť v súťaži urobili:

 • zdieľali vašu FB stránku,

 • označili seba alebo priateľov v príspevku či fotografii,

 • zdieľali príspevok na nástenke ich priateľov.

Nemôžete teda vyzývať ľudí štýlom „zdieľaj a vyhraj“, „daj like a zdieľaj“, „zdieľaj a komentuj“

a pod. Súťaž nemôžete robiť na osobnom profile, musí to byť profil firemný profil, teda fanpage vašej firmy, služby alebo produktu.

Čo pri súťaži môžete od fanúšikov žiadať, aby pre účasť v súťaži urobili:

 • príspevok „lajkli“ (označili „páči sa mi“),

 • komentovali príspevok,

 • pridali príspevok na vašu stránku,

 • lajkovali príspevky (alebo fotky) o ktorých sa hlasuje,

 • poslali vám správu cez FB.

Nezabudnite ani na povinnú registráciu súťaže na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov, a to ako informačný systém spotrebiteľskej súťaže. Registrácia je bezplatná a stačí len vyplniť online oznámenie – od momentu odoslania môžete spracúvať osobné údaje pre účely konkrétnej súťaže. Po ukončení súťaže musíte opätovne vyplniť formulár, ktorým informujete Úrad o ukončení spracúvania osobných údajov.

 

odvody.png

Ak nemáte prehľad o aktuálnych odvodoch, ktoré platíte či už za zamestnanca, alebo za dohodára v roku 2017, v tabuľke nájdete zjednodušený prehľad o tom, aké sú vaše odvodové povinnosti do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Jednoducho zistíte, ktorý typ pracovného pomeru je pre vás najvýhodnejší a kedy môžete na odvodoch ušetriť :-).

Čo je odvodová výnimka - je pomenovanie pre sumu, ktorú ak odmena študenta neprevýši (v súčasnosti je to 200 eur), neplatí z nej odvody na dôchodkové poistenie. Zároveň tieto odvody neplatí ani zamestnávateľ. Ak odmena študenta túto sumu prevýši, dôchodkové poistenie platí študent aj zamestnávateľ len zo sumy, ktorá presahuje sumu odvodovej výnimky.

Čo je pravidelný príjem - dohodár dostáva odmenu pravidelne každý mesiac, bez ohľadu na počet odpracovaných hodín a celkovú výšku odmeny.

Čo je nepravidelný príjem - odmena je vyplácaná až po vykonaní danej práce, teda jednorazovo za niekoľko mesiacov,  teda v akejkoľvek inej periodicite, než raz za mesiac.

FCB foto26.png

Európsky parlament schválil a nariadil od mája 2018 viaceré nové a prísne povinnosti firiem pri ochrane osobných údajov zamestnancov a klientov (GDPR - General Data Protection Regulation). Tu sú tie najdôležitejšie, týkajú sa každej firmy bez ohľadu na jej veľkosť:

 1. súhlas na spracovanie osobných údajov - musí byť konkrétny, slobodný, informovaný a jednoznačný. To znamená, že súhlas musíte vedieť jednoznačne v prípade kontroly preukázať. Pri webových formulároch bude nutné zaimplementovať zaškrtávacie políčko (nie však automaticky), v prípade zbierania emailových kontaktov cez webovú stránku, bude potrebné získať od klienta dodatočný písomný súhlas so spracovaním osobných údajov. Samozrejme môže byť kedykoľvek z jeho strany odvolateľný.

 2. právo byť zabudnutý (vymazaný) - v prípade oprávnenosti žiadosti musí pristúpiť k výmazu nielen spoločnosť, na ktorú bola žiadosť doručená, ale všetci spracovávatelia, ktorí predmetné osobné údaje spracúvajú. Aj tu však platí výnimka primeranosti, ak by bola realizácia výmazu finančne alebo technicky náročná, nemusí sa žiadosti vyhovieť.

 3. vypracovanie dokumentu o dopade na osobné údaje - s ohľadom na ochranu súkromia by mala byť komunikácia šifrovaná, samozrejmosťou je vytváranie záloh a prideľovanie prístupových práv k údajom len osobám, ktoré ich naozaj v nevyhnutnej miere potrebujú. Tu bude dôležitá preukázateľná edukácia zamestnancov o ochrane osobných údajov, a taktiež i oboznámenie s vypracovanou dokumentáciou.

 4. nahlasovanie incidentov - po novom bude potrebné nahlasovať Úradu na ochranu osobných údajov prípadné incidenty do 72 hodín od ich zistenia. V mimoriadne závažných prípadoch je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný informovať aj dotknutých jednotlivcov.

 5. zodpovedná osoba - po novom bude dovolené poveriť funkciou zodpovednej osoby nielen fyzickú, ale i právnickú osobu. Zodpovednosť za dodržiavanie zákona a plnenie všetkých povinností potom bude niesť právnická osoba.

 6. prenosnosť údajov - administratívne náročnou povinnosťou bude prenos údajov medzi prevádzkovateľmi. Transfer bude samozrejme potrebné realizovať zabezpečene. Dotknutá osoba môže požiadať o transfer osobných údajov, pričom prevádzkovateľ to musí urobiť bez odkladu, bezpečne, zadarmo, v čitateľnej a štruktúrovanej podobe (napr. pri uzatvorení účtu).

 7. prísnejšie pravidlá pre sprostredkovateľov - dotkne sa tých, ktorí spracúvajú osobné údaje pre svojich klientov (napr. účtovníci, právnici a pod.). Povinnosťou bude úprava zmluvy s prevádzkovateľom a prijatie primeraných bezpečnostných opatrení ako pseudonymizácia a šifrovanie.

 8. transfer údajov do zahraničia - podľa cieľovej krajiny príjemcu a odosielateľa osobných údajov bude nutné podpisovať niekoľkostranové zmluvy a dohody.

 9. pravidlo „one-stop-shop“ - koordinácia a dozor prevádzkovateľov pôsobiacich vo viacerých krajinách, bude potrebné určiť vedúci orgán (spravidla v štáte, v ktorom má spoločnosť hlavné sídlo) a dozorné orgány v každej krajine.

 10. likvidačné pokuty - nová maximálna pokuta bude 20 mil. eur, príp. 4% celosvetového firemného obratu za predchádzajúci rok (podľa toho ktorá suma bude vyššia). Okrem finančných pokút sa môže nariadiť aj výmaz osobných údajov, zákaz ich spracúvania, či informovanie dotknutej osoby.

Na nové pravidlá by sa mali začať čo najskôr pripravovať i slovenskí podnikatelia, povinností ohľadom novej dokumentácie a zmluvných úprav bude viac než dosť.

questions-2212771_640.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak ste sa rozhodli založiť živnosť a budovať svoje vlastné podnikanie, a neviete ako na to, tu nájdete pár základných krokov, ktoré Vás čakajú:

 1. spíšte si zoznam živností, ktoré si chcete zapísať do živnostenského listu (zoznam voľných, remeselných a viazaných živností nájdete tu):

  https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_druhy-zivnosti_/

 2. ak spĺňate všetky podmienky na založenie živnosti, nasleduje krok ohlásenia prevádzkovania živnosti v mieste bydliska alebo sídla firmy, a to:

  a/ osobne na Okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, tzv. Jednotné kontaktné miesto, kde je potrebné vypísať formulár žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (fyzickej alebo právnickej osoby),

  b/ elektronicky prostredníctvom stránky Ústredného portálu verejnej správy (potrebujete mať elektronický občiansky preukaz s nahratým bezpečnostným osobným kódom, kvalifikovaným certifikátom a kryptografickými kľúčmi, a zároveň musíte mať čítačku čipových kariet, do ktorej sa vkladá elektronický OP):

  https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/jkm-zivnostensky-register

 3. poplatok pri osobnom ohlásení živnosti je 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú viazanú alebo remeselnú živnosť. Elektronické podanie je lacnejšie (za voľnú živnosť neplatíte nič, za viazanú alebo remeselnú živnosť zaplatíte 7,50 eur).

 4. po absolvovaní ohlasovacieho procesu Vám Okresný úrad vydá najneskôr do 3 pracovných dní od podania Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, pri elektronickom podaní Vám ho zašle do Vašej elektronickej schránky.

 5. o vydaní živnostenského oprávnenia zašle Okresný úrad informáciu do príslušnej zdravotnej poisťovne a na Daňový úrad za Vás, odporúčam však, aby ste im toto oznámenie zaslali i Vy sami, aby ste mali doklad, že ste príslušné úrady o vzniku Vašej živnosti oboznámili.

 6. podnikať môžete začať už dňom ohlásenia živnosti, výnimkou sú obchodné spoločnosti a fyzické osoby, ktoré sa povinne zapisujú do Obchodného registra. Tým vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť až dňom zápisu do Obchodného registra.

 7. ak ste popri podnikaní zároveň i zamestnancom, nezabudnite požiadať svojho zamestnávateľa o súhlas, v prípade, že sa rozhodnete podnikať v rovnakom predmete podnikania, ako vykonáva Váš zamestnávateľ. K príjmom z podnikania je potrebné podať daňové priznanie za rok 2017, ak ste presiahli príjem 1 901,67 € alebo ak ste vykázali z podnikania stratu.

 8. nezabudnite, so založením živnosti sa môžete pokojne obrátiť i na svoju virtuálnu asistentku :-).

FCB foto (3).png

Ak máte pocit, že Vám povinnosti a papierovačky spojené s podnikaním už prerástli cez hlavu, je správny čas poobzerať sa po človeku, ktorý by vám vedel pomôcť, a zároveň Vás zbavil pracovného náporu (a najmä stresu!).

Je dôležité nájsť si čas na zamyslenie, ktoré úlohy by bolo možné delegovať ďalej. Ak podnikateľ zistí, že nie je efektívne zamestnať a platiť človeka na plný úväzok, má možnosť využiť práve externú službu virtuálnej asistentky. Kde ju hľadať? Pokiaľ nemáte odporúčanie od známych, sú výbornou voľbou sociálne siete a web, kde máte možnosť nájsť rôzne ponuky, referencie, ceny, škálu poskytovaných služieb a pod. Je len na Vás, aby ste spomedzi ponúk vybrali tú najvýhodnejšiu. Samozrejme platí pravidlo, že najlacnejšia varianta nemusí znamenať potrebnú kvalitu.

Čas, ktorý si vyhradíte a strávite osobnou konzultáciou s Vašou budúcou asistentkou, Vám môže ušetriť nemalé problémy do budúcna. Prekonzultujte s ňou Vaše potreby a jej možnosti, znalosti a ochotu učiť sa nové veci.

Vyberajte dôkladne a najmä podľa svojich pocitov, nezabúdajte že intuícia je na 99% tým najlepším pomocníkom pri rozhodovaní. 

 

Ak nepatríte medzi väčšie firmy, ktoré sú už dostatočne etablované v podnikateľskom prostredí a vyžadujú stabilné personálne obsadenie, tak určite poznáte tú dilemu, či zamestnať človeka, ktorý Vám v podnikaní pomôže. Či už v administratíve, marketingu, účtovníctve a mnohých ďalších oblastiach, kde nie sú vaše poznatky natoľko dokonalé, aby ste si všetko mohli robiť sami.

Pravdupovediac, je to takmer nemožné, i keď svetlé výnimky, ktoré sa orientujú vo všetkých problematikách súvisiacich s podnikaním určite existujú. No drvivá väčšina malých živnostníkov, prípadne menších spoločností určite pomoc potrebujú. Práve v začiatkoch podnikania je finančné náročné zamestnať pre každú oblasť zvlášť človeka, ktorý by si dokázal „na seba“ zarobiť, a pritom nezaťažil rozpočet podnikateľa so svojou mzdou a nemalými odvodovými nákladmi. Ako však vyriešiť potrebu mať erudovaného človeka „k ruke“, a pritom neohroziť svoju finančnú stabilitu?

Práve riešenie tejto potreby bolo podnetom pre vznik služby s názvom virtuálna asistentka (alebo online asistentka), ktorá plní funkciu práve akejsi neviditeľnej pravej ruky podnikateľa bez toho, aby išlo o klasický pracovný pomer (so súvisiacimi mzdovými, odvodovými a sociálnymi povinnosťami).

Podnikateľ môže využiť virtuálnu asistentku na úlohy, ktoré sú často krát jednorázové, prípadne nepravidelné, ale najmä na tie, ktoré nestíha robiť sám. Je omnoho dôležitejšie venovať sa podnikaniu a úlohám, pre ktoré sa podnikateľ stal podnikateľom. Zároveň je to jeden zo spôsobov, ako efektívne regulovať náklady na tzv. „back office“ (teda na výkon podporných činností vo firme). Pár tipov ako nájsť efektívnu virtuálnu asistentku sa dočítate v ďalšom blogu :-).

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.